फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !

आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियमहरु (१),(२),(७) र (८) बमिजिम आ.ब. समाप्त हुने ७ दिन अगाडी सुत्र प्रणाली बन्दहुने सम्बन्धि म.ले.नि.का.को सूचना ।

आर्थिक वर्ष: